Werkproces RV Bewindvoering / Schuldhulpverlening

RV BEWINDVOERING

Werkproces

RV Bewindvoering

Intake en kennismaking

Aanmelding

Na doorverwijzing door een hulpverlenende instantie, zoals maatschappelijk werker, advocaat of zorginstelling, komt de cliënt bij RV Bewindvoering terecht. Uiteraard staat de cliënt tevens vrij om uit vrije wil bij ons aan te melden.

Na aanmelding zal er op korte termijn een kennismakingsgesprek ingepland worden. RV Bewindvoering komt bij de cliënt thuis of in de zorginstelling waar hij/zij op dat moment verblijft.

Naast het kennismaken, bespreken we de financiële en persoonlijke situatie van de cliënt. Tijdens dit gesprek geven wij de cliënt de ruimte om uitleg te verstrekken. Zijn er problematische schulden, wat is de oorzaak hiervan en waar zou de cliënt graag naartoe willen met onze samenwerking? Aandacht en oprechte interesse in de cliënt, is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van RV Bewindvoering.

Indien de cliënt akkoord gaat met de bewindvoering, bespreken we tijdens het intakegesprek wat de cliënt van de bewindvoerder kan verwachten.

De benodigde formulieren (verzoek tot onderbewindstelling en een akkoordverklaring) worden vervolgens ingevuld en ondertekend. Tevens overhandigen we ons klachtenformulier, de algemene voorwaarden en een uitdraai van ons werkproces.

Indiening Rechtbank

Zodra alle documenten getekend en compleet retour zijn ontvangen, wordt de aanvraag door RV Bewindvoering ingediend bij de Rechtbank.

De Rechtbank zal binnen 6 tot 8 weken na aanvraag, een oproep doen voor een zitting. RV Bewindvoering zal hier, tezamen met de cliënt bij aanwezig zijn. Zodra de rechter akkoord gaat met de aanvraag voor bewindvoering, volgt er binnen 6 weken een beschikking. Hierna zal gestart worden met de bewindvoering.

Uitvoering van het bewind

Starten van de financiële administratie

Zodra de beschikking van de rechtbank ontvangen is, zal RV Bewindvoering zorgen dat de financiële administratie overgenomen wordt en alle belanghebbenden aangeschreven worden. Tevens zal het postadres gewijzigd worden.

Tijdens het overnemen van de financiële administratie, zullen alle bestaande rekeningen worden opgezegd. Er worden 2 nieuwe rekeningen op naam van de cliënt geopend bij de ING bank, te weten een beheer- en leefgeld rekening. Zodra wij de pinpas en pincode voor de leefgeldrekening hebben ontvangen, maken wij een afspraak met de cliënt om deze te overhandigen. De cliënt zal dan tevens inlogcodes ontvangen om inzicht te blijven houden op alle inkomsten en uitgaven, echter cliënt is niet gemachtigd zelf overschrijvingen te verrichten. Zo zorgt RV Bewindvoering voor openheid van zaken. Alle wijzigingen in de financiële situatie met betrekking tot de cliënt worden doorgegeven en besproken met de cliënt.

Samenvatting werkzaamheden RV Bewindvoering

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • optimaliseren van inkomsten en uitgaven;
 • opstellen van een budget en leefgeld;
 • informatie inwinnen bij belanghebbenden instanties;
 • adres- en rekeninggegevens wijzigen bij belanghebbenden instanties;
 • openen van één of meerdere bankrekeningen,
 • het aanvragen van toeslagen;
 • het aanvragen van kwijtschelding lokale belastingen;
 • het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte;
 • zorgen voor het betalen van de vaste lasten;
 • het uitvoeren van administratieve werkzaamheden die hiermee in verband staan;
 • postverwerking;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken;
 • het verstrekken van een jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Leefgeld en financiën

De hoogte van het leefgeld wordt met de cliënt besproken. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt, echter dienen deze wel realistisch te zijn. Het leefgeld zal in overleg per week of maand uitbetaald worden.

Wanneer de beheer- en leefgeldrekeningen zijn geopend, zal RV Bewindvoering alle belanghebbende partijen aanschrijven. Wij geven door dat alle correspondentie aan RV Bewindvoering geadresseerd dient te worden. Tevens zullen wij alle belanghebbende partijen verzoeken om een overzicht te verstrekken van eventuele schulden en betalingsachterstanden.

Wanneer alle belanghebbende partijen zijn aangeschreven, proberen we de financiële situatie van de cliënt te stabiliseren. Dit gebeurt door het in kaart brengen van alle inkomsten en vaste lasten en deze vervolgens te verwerken in een begroting. In deze begroting komen alle inkomsten en uitgaven te staan. Vanaf dit moment zullen wij ook starten met het betalen van de rekeningen.

Door volledig te ontzorgen en te regelen dat er overzicht komt in alle openstaande facturen en schulden, wil RV Bewindvoering zorgen dat er een gezonde, financiële situatie gecreëerd wordt. Naast het creëren van een gezonde financiële situatie, streven wij ernaar om tevens voor rust te zorgen bij de cliënt.

Boedelbeschrijving

Binnen de door de rechtbank vastgestelde periode (drie maanden) stellen wij een boedelbeschrijving op. Deze sturen wij vervolgens door naar de rechtbank. In de boedelbeschrijving maken wij een overzicht van alle bezittingen, schulden, inkomens en uitgaven van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld een eigen woning, een auto, motor of kunst en antiek zijn.

Contact en evaluatie

RV Bewindvoering vindt persoonlijk contact en openheid van zaken zeer belangrijk. De cliënt mag ten alle tijden contact opnemen indien hij vragen heeft of meer informatie wenst te krijgen. Tussentijds zal RV Bewindvoering regelmatig contact met de cliënt opnemen om te evalueren.

RV Bewindvoering is te bereiken via telefoonnummer: 06-20.65.96.12 of via e-mail: roon@roonveugelers.nl.

Beëindiging bewindvoering

Wanneer RV Bewindvoering een gezonde financiële situatie heeft bereikt in samenwerking met de cliënt, kijken wij samen naar de mogelijkheid of de cliënt het financiële beheer weer in eigen hand kan nemen.

Wanneer de cliënt het beheer weer volledig zelfstandig kan doen en RV Bewindvoering hem daartoe ook volledig in staat acht, zullen wij samen met de cliënt de Rechtbank verzoeken het bewind op te heffen. Dit is uiteraard geen verplichting.

RV Bewindvoering heeft het recht om de Rechtbank te verzoeken om het bewind te beëindigen. Wanneer de samenwerking tussen RV Bewindvoering en de cliënt om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het financiële beheer overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Tot het moment van de overstap naar de nieuwe bewindvoerder wordt door RV Bewindvoering een rekening en verantwoording opgesteld, deze wordt door RV Bewindvoering en de cliënt getekend en vervolgens opgestuurd naar de Rechtbank.

Bewindvoering Den Haag

Wilt u contact opnemen met RV Bewindvoering?

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.